สถาบัน SCITH มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของผู้ที่สนใจในธุรกิจกาแฟพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดแบ่งการเรียนการสอน ออกเป็น 2 แบบ คือ Individual และ Diploma ซึ่งแต่ละแบบนั้น จะมีวิชามาตรฐานที่ต่างกันออกไป แต่บางวิชาสามารถเอามาเทียบเครดิตกันได้ ดังนี้

Individual Course (รับใบประกาศนียบัตร ตามวิชาที่เรียน)

 1. Introduction to Coffee
 2. Barista
 3. Sensory
 4. Brewing
 5. Roasting
 6. Green Bean
 7. Special Course :
  • Q-Arabica : November 01-06, 2018 (Instructor: Mr. Todd Arnet)
  • Q Arabica Grader + Calibration : February 04-09, 2019 + Pre Q (Instructor : Mr. Jeremy Rath) Included Lunch and Pre Q MORE INFO
  • Q-Robusta
  • Q-Processing
  • Cup of Excellence (C.O.E.)
  • Scetone Coffee Flavorist
  • SCA Special Course
  The fundamental concept here would be to write an essay which is surely important. There are numerous techniques to structure your composition. Discuss the principal notion of the essay.
  They're additionally called'' persuasive documents.'' The advent of an essay is the stage where the author ushers within the essential idea helping the article. Today we look at the principles of documents normally. The same holds true for an article.
 8. A coherent composition isn't heading to provide you with a challenging period knowing what you're studying. Do not forget, the principal purpose of your own composition will be to bring the audience's attention. Empower the reader know of what the essay will be about. You must make an emotional connection between your article as well as the viewers.
 9. You're also suggested to supply a copy of your own illustrative essay to your own friend, teacher or relative. 1 final tip in reference to composing conversation labels inside your misinformation story is always to stick with all the essential draw stated. Though it's possible to write nearly any group of essay at essay sape for almost any subject, your mentor may desire a selected approach.
  Narrative non fiction may be a balanced blend of facts and drama. Why Ross is a significant part of the essay question and is dedicated to individually in the 2nd portion of the article.
 10. An article might be a reflection of the author's views and individual values, molded within the sort of the storyline. For either article you am going to need to supply some background about why it's you're thinking about your unique career interests. It's going to cause disaster in your endeavour along with the composition might acquire poor reviews and scores. These variables are attractive issues with a perfect article.
 11. Also these documents should have no grammatical mistakes. When contemplating different kinds of documents you must be aware that merely what the assignment is about. There are several types of essays which can be used within the current century. In such an essay plagiarism should be avoided.

Diploma Course (รับใบประกาศนียบัตร ขั้นสูงสุด จากทางสถาบัน SCITH และ SCA)

 1. Introduction to Coffee
 2. Barista
 3. Sensory
 4. Brewing
 5. Roasting
 6. Green Bean

หมายเหตุ

 • เปิดรับเป็นนักศึกษา 8 คน / ห้อง เท่านั้น
 • กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของทาง SCITH เกี่ยวกับวันเรียนและอัตราค่าเรียน
© 2018 SCITH.org All Rights Reserved. Designed By it engineering & consultant